top of page

O Día das Letras Galegas homenaxea a Florencio Delgado Gurriarán

O Día das Letras Galegas homenaxea o exilio republicano en México na figura do galeguista Delgado Gurriarán.O Día das Letras Galegas celébrase dende 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en galego ou pola súa defensa da lingua.


 • 1963 - Rosalía de Castro​

 • 1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao​

 • 1965 - Eduardo Pondal​

 • 1966 - Francisco Añón​

 • 1967 - Manuel Curros Enríquez​

 • 1968 - Florentino López Cuevillas​

 • 1969 - Antonio Noriega Varela​

 • 1970 - Marcial Valladares Núñez​

 • 1971 - Gonzalo López Abente​

 • 1972 - Valentín Lamas Carvajal​

 • 1973 - Manuel Lago González​

 • 1974 - Xoán Vicente Viqueira​

 • 1975 - Xoán Manuel Pintos Villar​

 • 1976 - Ramón Cabanillas​

 • 1977 - Antón Villar Ponte​

 • 1978 - Antonio López Ferreiro​

 • 1979 - Manuel Antonio​

 • 1980 - Alfonso X el Sabio​

 • 1981 - Vicente Risco​

 • 1982 - Luis Amado Carballo​

 • 1983 - Manuel Leiras Pulpeiro​

 • 1984 - Armando Cotarelo Valledor​

 • 1985 - Antón Losada Diéguez​

 • 1986 - Aquilino Iglesia Alvariño​

 • 1987 - Francisca Herrera Garrido​

 • 1988 - Ramón Otero Pedrayo​

 • 1989 - Celso Emilio Ferreiro​

 • 1990 - Luis Pimentel​

 • 1991 - Álvaro Cunqueiro​

 • 1992 - Fermín Bouza Brey​

 • 1993 - Eduardo Blanco Amor​

 • 1994 - Luis Seoane​

 • 1995 - Rafael Dieste​

 • 1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo​

 • 1997 - Ánxel Fole​

 • 1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho​

 • 1999 - Roberto Blanco Torres​

 • 2000 - Manuel Murguía

 • 2001 - Eladio Rodríguez​

 • 2002 - Fray Martín Sarmiento​

 • 2003 - Antón Avilés de Taramancos​

 • 2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas

 • 2005 - Lorenzo Varela​

 • 2006 - Manuel Lugrís Freire​

 • 2007 - María Mariño​

 • 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez​

 • 2009 - Ramón Piñeiro López​

 • 2010 - Uxío Novoneyra​

 • 2011 - Lois Pereiro​

 • 2012 - Valentín Paz Andrade​

 • 2013 - Roberto Vidal Bolaño​

 • 2014 - Xosé María Díaz Castro​

 • 2015 - Xosé Filgueira Valverde​

 • 2016 - Manuel María​

 • 2017 - Carlos Casares Mouriño​

 • 2018 - María Victoria Moreno Márquez​

 • 2019 - Antón Fraguas​

 • 2020 - Ricardo Carballo Calero​

 • 2021 - Xela Arias

 • 2022 - Florencio Delgado


_

*Publicación do 17 de maio, día das letras galegas.Comments


Logo VEINTE.png
bottom of page